Veevoog


Veeb


KKM
Laevade ballastveega võõrliikide levimisele tõmmatakse pidurit - Täna kohtuvad Tallinnas Läänemere riikide ja Atlandi kirdeosa merenduseksperdid, et panna piir laevade ballastvees leiduvate võõrliikide levikule. Eesti...


Veeseire
Tase 2 – ilm on ohtlik - [image: Kaart] https://www.veeseire.ee/blogi


Eesti
Koprarada - Koprarada


Minest
Tormikaart 18.12.2019 - [image: Hoiatused] Tase 2 – ilm on ohtlik. Esineb tavatuid ilmastikunähtusi. Ole väga tähelepanelik ja jälgi pidevalt ilmaprognoosi. Ole teadlik riskid...


Keskkonnamõju
Keskkonnamõju hindamise ja keskkonnajuhtimissüsteemi seadus (01.01.2020) -


Keskkonnatasud
Keskkonnatasude seadus (01.01.2020) -


Jäätmeseadus
Jäätmeseadus (01.01.2020) -


Kiirgusseadus
Kiirgusseadus (01.01.2020) -


Loodusblogi
Loodusblogi -


Twitter
Neelud #veeblogi #veeseire https://www.veeseire.ee pic.twitter.com/EUrgLPuWQt - Neelud #*veeblogi* #*veeseire* https://www.veeseire.ee pic.twitter.com/EUrgLPuWQt


veeseire.ee
Neelud #veeblogi #veeseire - Neelud #veeblogi #veeseire


Ehitusseadustik
Ehitusseadustik (01.01.2020) -


Keskkonnaseadustik
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (01.01.2020) -


Veeblogi
Veegalerii - [image: Vesi]


Loodusblogi pildid
Põlevkivi / Oil shale, Estonia - Minest Retked has added a photo to the pool: [image: Põlevkivi / Oil shale, Estonia] www.minest.ee/search?q=p%C3%B5levkivi www.minest.ee/retked www.mines...


Veeblogi pildid
- Tammiku põlevkivikaevanduse varinguauk / Sinkhole in Tammiku oil shale mine in Estonia / Minest Retked / www.veeseire.ee/...


Karjääriblogi
Karjäärid -


Veeseire blogi
Liivi jõgi - https://www.veeseire.ee/blogi


Loodusblogi
Ingo Valgma | GuruShots - Ingo Valgma | GuruShots


Veekogud
Põltsamaa jõgi / Põltsamaa river in Estonia - veeseire.ee has added a photo to the pool: [image: Põltsamaa jõgi / Põltsamaa river in Estonia] www.veeseire.ee/search/label/J%C3%B5ed


Veeveeb
water site:veeseire.ee - Google otsing - water site:veeseire.ee - Google otsing


Veeseire pildid
💦 Veeseire 💦 Atesteeritud proovivõtja teenus 💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest 💦 Vee omaduste, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine 💦 Reostuskoormuse määramine 💦 Puurkaevu mõõdistamine. Puurkaevu mõõdistamise akti koostamine. Veeseireteenus veeseire@veeseire.ee www.veeseire.ee - 💦 Veeseire 💦 Atesteeritud proovivõtja teenus 💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest 💦 Vee omaduste, ve...


veeseire.ee veebis
💦 Veeseire 💦 Atesteeritud proovivõtja teenus 💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest 💦 Vee omaduste, veetaseme, vee vooluhulga, vee voolukiiruse ja vee sügavuse mõõtmine 💦 Reostuskoormuse määramine 💦 Puurkaevu mõõdistamine. Puurkaevu mõõdistamise akti koostamine. Veeseireteenus veeseire@veeseire.ee www.veeseire.ee - 💦 Veeseire 💦 Atesteeritud proovivõtja teenus 💦 Proovivõtmine joogiveest, pinnaveest, heitveest, reoveest, põhjaveest, reoveesettest 💦 Vee omaduste, ve...


Veeinfo
Vesi on oluline! | Evel - Vesi on oluline! | Evel


Veeseire
Eesti looduse päev 2019 - Eesti looduse päev 2019


Eesti joad
Keila juga - veeseire.ee has added a photo to the pool: [image: Keila juga] www.veeseire.ee/search/label/Veeblogi


Joogivesi
Pumping wells can draw down the water table - Pumping wells can draw down the water table


Joogivesi
Joogivee kvaliteedi- ja kontrollinõuded ning analüüsimeetodid (19.04.2019) -


Joogivee tootmiseks
Joogivee tootmiseks kasutatava või kasutada kavatsetava pinna- ja põhjavee kvaliteedi- ja kontrollinõuded (19.04.2019) -


Tööstusheite seadus
Tööstusheite seadus (01.10.2019) -


Sadamaseadus
Sadamaseadus (24.03.2019) -


Rahvatervise seadus
Rahvatervise seadus (01.10.2019) -


Keskkonnaregister
Keskkonnaregistri seadus (15.03.2019) -


Majandustegevus
Majandustegevuse seadustiku üldosa seadus (15.03.2019) -


Atesteerimine
Atesteerimisele kuuluvad proovivõtuvaldkonnad, proovivõtjale esitatavad nõuded, proovivõtja atesteerimise kord, atesteerimistunnistuse vorm ning proovivõtja atesteerimiskomisjoni töökord (01.10.2019) -


Kanalisatsiooniehitis
Kanalisatsiooniehitiste veekaitsenõuded (01.10.2019) -


Pinnaveekogum
Pinnaveekogumite moodustamise kord ja nende pinnaveekogumite nimestik, mille seisundiklass tuleb määrata, pinnaveekogumite seisundiklassid ja seisundiklassidele vastavad kvaliteedinäitajate väärtused ning seisundiklasside määramise kord (01.10.2019) -


Veehaare
Veehaarde sanitaarkaitseala moodustamise ja projekteerimise kord ning sanitaarkaitsealata veevõtukoha hooldusnõuded põhjavee kaitseks (01.10.2019) -


Vee erikasutusluba
Vee erikasutusloa ja ajutise vee erikasutusloa andmise, muutmise ja kehtetuks tunnistamise kord, loa taotlemiseks vajalike materjalide loetelu ja loa vormid (01.10.2019) -


Vesikond
Nõuded vesikonna veeseireprogrammide kohta (01.10.2019) -


Reovesi
Reovee puhastamise ning heit- ja sademevee suublasse juhtimise kohta esitatavad nõuded, heit- ja sademevee reostusnäitajate piirmäärad ning nende nõuete täitmise kontrollimise meetmed (01.10.2019) -


Proovivõtumeetodid
Proovivõtumeetodid (01.10.2019) -


Reoveesete
Reoveesette põllumajanduses, haljastuses ja rekultiveerimisel kasutamise nõuded (01.10.2019) -


Looduskaitseseadus
Looduskaitseseadus (01.10.2019) -


Ühisveevärk
Ühisveevärgi ja -kanalisatsiooni seadus (01.10.2019) -


Joogivee uuringut
Joogivee uuringut teostava proovivõtja atesteerimise tingimused ja kord (01.10.2019) -


Veeseadus
Veeseadus (01.10.2019) -


Veekogu
Rummu lubjakivikarjäär / Rummu limestone quarry, Estonia - Rummu lubjakivikarjäär / Rummu limestone quarry, Estonia


Veeseire Google+
WWD - World Wetlands Day / Märgalade päev 02.02.2019 - *WWD - World Wetlands Day / Märgalade päev 02.02.2019* www.veeseire.ee/search?q=m%C3%A4rgala www.veeseire.ee/search?q=raba www.veeseire.ee/search?q=soo WWD...


Artikkel
Veeseire: Põlevkivi kaevandamise mõju Ida-Virumaa asumite kujunemisele - Veeseire: Põlevkivi kaevandamise mõju Ida-Virumaa asumite kujunemisele


Kompleksluba
Alltegevusvaldkondade loetelu ning künnisvõimsused, mille korral on käitise tegevuse jaoks nõutav kompleksluba (28.09.2018) -


Veemajandustaristu
Toetuse andmise tingimused meetmes „Veemajandustaristu arendamine” avatud taotlemise korral (21.09.2018) -


Keskkonnamõju
Keskkonnamõju hindamise aruande kvaliteedi ja keskkonnamõju hindamise menetluse kontrollimise kord (01.07.2015) -


Maaparandussüsteem
Maaparandussüsteemi projekteerimisnormid (01.01.2019) -


Mõõteseadus
Mõõteseadus (01.01.2019) -


Uudiskiri
Veepäev - Veepäev [image: Veepäev] Rahvusvaheline veepäev 22.03.2018 Kutsume kõiki tähistama rahvusvahelist veepäeva ja näitama maailmale Eesti vett. Kogume kokku...


Video
- Uhaku karstiala - õline ja pigine Uhaku karstiala - õline ja pigine www.veeseire.ee/...


Saastus
Saastuse kompleksse vältimise ja kontrollimise seadus (01.06.2013) -


Keskkonnakompleksluba
Keskkonnakompleksluba nõudvate alltegevusvaldkondade ja künnisvõimsuste kehtestamine ning olemasolevate käitiste käitajate poolt kompleksloa taotluste esitamise tähtaegade kehtestamine (01.06.2013) -


Keskkonnakompleksluba
Keskkonnakompleksloa taotluse ja selle lisade vormid ning keskkonnakompleksloa sisu täpsustavad nõuded ja vorm (15.02.2016) -


Puurkaev
Nõuded puurkaevu ja puuraugu projekti ja konstruktsiooni ning likvideerimise ja rekonstrueerimise projekti kohta, puurkaevu ja puuraugu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, likvideerimise ja konserveerimise kord ning puurkaevu või puuraugu asukoha kooskõlastamise, rajamise ja kasutusele võtmise taotluste, puurimispäeviku, puurkaevu ja puuraugu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu ja puuraugu likvideerimise akti vormid (01.07.2015) -


Kala
Eestis looduslikult esineva kala või viljastatud marja veekogusse asustamise taotluse kohta esitatavad nõuded, asustamisloa andmise ja asustamise kord (01.07.2015) -


Salvkaev
Nõuded salvkaevu konstruktsiooni, puurkaevu või -augu ehitusprojekti ja konstruktsiooni ning lammutamise ja ümberehitamise ehitusprojekti kohta, puurkaevu või -augu projekteerimise, rajamise, kasutusele võtmise, ümberehitamise, lammutamise ja konserveerimise korra ning puurkaevu või -augu asukoha kooskõlastamise, ehitusloa ja kasutusloa taotluste, ehitus- või kasutusteatise, puurimispäeviku, salvkaevu ehitus- või kasutusteatise, puurkaevu või -augu ja salvkaevu andmete keskkonnaregistrisse kandmiseks esitamise ning puurkaevu või -augu ja salvkaevu lammutamise teatise vormid (17.07.2015) -


Veemajandus
Meetme "Veemajanduse infrastruktuuri arendamine" tingimused (01.03.2015) -


Veekogud
Avalikult kasutatavate veekogude nimekirja kinnitamine (30.03.2012) -


Keskkonnaseadustik
Keskkonnaseadustiku üldosa seadus (jõustub koos keskkonnaseadustiku eriosa seaduse jõustumisega) -


Keskkonnaseire
Keskkonnaseire seadus -


Prügila
Prügila rajamise, kasutamise ja sulgemise nõuded (01.01.2016) -Populaarsed postitused praegu


Tase 2 – ilm on ohtlik


Veeseire pildialbum: Liikuvad pildid
Pildid Veeseire Twitteris Veeseire pildialbumid

Puurkaevu mõõdistamise tellimine ( Puurkaevu mõõdistamise akti koostamine )
Puurkaevu mõõdistamine keskkonnaregistrisse kandmiseks olemasolevale puurkaevule, mis on jäänud registrisse kandmata. ( keskkonnaregister )...

Liivakivi

GIF